บริษัท สายไฟฟ้าบางกอกเคเบิ้ล จำกัด ร่วมเป็นวิทยากรกับการไฟฟ้านครหลวง สำหรับการฝึกอบรมหลักสูตร "การควบคุมงานช่างสายใต้ดิน" ณ ศูนย์ฝึกอบรมบางพลี วันที่ 2 พฤศจิกายน 2561

PAGE : 1